برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 ارتباطات علمی در فضای مجازی
1395-12-05 09:00-10:30
بدون محدودیت
دانشجو 0 ریال 0 دلار
استاد 0 ریال 0 دلار
شرکت‌کننده آزاد 0 ریال 0 دلار
شرکت‌کننده خارجی 0 ریال 50 دلار
7 دکتر مریم صراف زاده
2 شبکه اجتماعی تعاملی بازار سرمایه
1395-12-05 09:30-11:00
بدون محدودیت
0 ریال 0 دلار
0 علیرضا ماهیار اکبر عطایی فرد محمدرضا ناصرخاکی
3 وب سنجی: چیستی؟ چگونگی ؟ و چرایی؟
1395-12-05 10:30-12:00
بدون محدودیت
دانشجو 0 ریال 0 دلار
استاد 0 ریال 0 دلار
شرکت‌کننده آزاد 0 ریال 0 دلار
شرکت‌کننده خارجی 0 ریال 50 دلار
8 دکتر فرشید دانش
4 رویکردهای نوین رتبه‌بندی مبتنی یادگیری در موتورهای جستجو وب براساس سوابق تعاملات کاربران
1395-12-05 13:00-14:30
بدون محدودیت
دانشجو 0 ریال 0 دلار
استاد 0 ریال 0 دلار
شرکت‌کننده آزاد 0 ریال 0 دلار
شرکت‌کننده خارجی 0 ریال 50 دلار
10 دکتر امیرحسین کیهانی‌پور
5 اصول رفتار شناسی کاربر با استفاده از دانش عصب شناختی و نظریه روانکاوی در برندینگ
1395-12-05 14:30-16:00
بدون محدودیت
دانشجو 0 ریال 0 دلار
استاد 0 ریال 0 دلار
شرکت‌کننده آزاد 0 ریال 0 دلار
شرکت‌کننده خارجی 0 ریال 50 دلار
6 یونس یونسیان
6 آموزش NLP با رویکرد متن کاوی
1395-12-05 16:00-17:30
بدون محدودیت
دانشجو 0 ریال 0 دلار
استاد 0 ریال 0 دلار
شرکت‌کننده آزاد 0 ریال 0 دلار
شرکت‌کننده خارجی 0 ریال 50 دلار
16 مهندس حمیدرضا احمدیان
7 کاربرد هستی‌شناسانه در جستجو و بازیابی اطلاعات
1395-12-05 17:30-19:00
20
دانشجو 0 ریال 0 دلار
استاد 0 ریال 0 دلار
شرکت‌کننده آزاد 0 ریال 0 دلار
شرکت‌کننده خارجی 0 ریال 50 دلار
8 المیرا کریمی
8 نقش مصورسازی اطلاعات در بازیابی اطلاعات
1395-12-05 19:00-20:30
بدون محدودیت
دانشجو 0 ریال 0 دلار
استاد 0 ریال 0 دلار
شرکت‌کننده آزاد 0 ریال 0 دلار
شرکت‌کننده خارجی 0 ریال 50 دلار
4 مریم موسوی زاده