برگزاری جلسات کمیته علمی
1398-04-18
برگزاری جلسات کمیته علمی

باسلام

به اطلاع می رساند اولین جلسه کمیته علمی کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات در تاریخ 98/04/13 برگزار شد.