انتخاب رییس کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
1395-04-06
انتخاب رییس کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات

جناب آقای دکتر منصورخلیل عراقی ُ استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و رییس پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران ُ با تصویب شورای پژوهشی دانشگاه ُ برای ریاست کنفرانس انتخاب شدند .