انتخاب دبیر کمیته علمی کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
1395-04-06
انتخاب دبیر کمیته علمی کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات

سرکار خانم دکتر فاطمه فهیم نیا  ُ دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی و دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  ُ با تصویب شورای پژوهشی دانشگاه ُ به عنوان دبیر کمیته علمی کنفرانس انتخاب شدند .