انتخاب رییس شورای سیاست گذاری کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
1395-04-06
انتخاب رییس شورای سیاست گذاری کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات

جناب آقای دکتر رضا فرجی دانا  ُ دکتری برق و استاد تمام دانشکده برق دانشگاه تهران  ُ با تصویب شورای پژوهشی دانشگاه  ُ به عنوان رییس شورای سیاست گذاری کنفرانس انتخاب شدند .