انتخاب مسئول دبیرخانه کمیته نوآوری و امور تجاری کنفرانس
1395-04-06
انتخاب مسئول دبیرخانه کمیته نوآوری و امور تجاری کنفرانس

جناب آقای سید هادی جلالی جم ُ با تصویب شورای سیاست گذاری کنفرانس به عنوان مسئول دبیرخانه کمیته نوآوری و امور تجاری منصوب شدند . ایشان کارشناس ارشد مدیریت  سیستمهای اطلاعاتی و مسئول بودجه اعتبارات سازمان حج و زیارت می باشند