داوری چکیده مقالات
1395-05-18
دکتر فهیم نیا ُ دبیر کمیته علمی از داوری کلیه چکیده مقالات رسیده به کنفرانس و ارسال نتایج ارزیابی خبر داد و اظهار امیدواری نمود ُ مقالات واصله تاکنون ُ برگزاری همایش علمی پر باری را نوید می دهد . یادآوری می شود ُ تاریخ آخرین زمان ارسال چکیده مقالات 1395/06/31 می یاشد .