تایید هزینه های شرکت در کنفرانس و کارگاه های علمی
1395-05-18
مهندس احمدیان ُ دبیر کمیته اجرایی از تایید هزینه های شرکت در کنفرانس و کارگاه های علمی - تخصصی مرتبط با آن ُ توسط شورای سیاست گذاری خبر داد و خاطر نشان نمود اطلاعات مربوطه در اولین زمان ممکن برای آگاهی همراهان کنفرانس اعلام می گردد .