تمدید تاریخ ارسال مقالات کامل
777-01-0-917

با توجه پیشنهاد و درخواست همراهان خوب کنفرانس،
با تایید شورای برنامه ریزی
تاریخ ارسال مقالات کامل تمدید شد.

تاریخ آخرین زمان ارسال مقالات کامل :
1395-09-30

زمان اعلام داوری مقالات کامل دهم دی ماه