برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در همایش

اساتید

4,000,000

ریال

25

یورو

دانشجویان

4,000,000

ریال

25

یورو

شرکت کننده آزاد

4,200,000

ریال

25

یورو

غیره

17,500,000

ریال

35

یورو

نویسنده

4,000,000

ریال

25

یورو

نوع عضویت شماره 1

4,000,000

ریال

25

یورو

نوع عضویت شماره 2

4,000,000

ریال
رایگان

نوع عضویت شماره 3

2,900,000

ریال

25

یورو

رایگان
رایگان
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.