کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات، اولین کنفرانس در این زمینه در کشور می باشد که توسط پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران و حمایت همه جانبه تمامی حوزه ها و بخش های دانشگاه تهران دور اول آن در استفند ماه سال 1395 و در جزیره کیش برگزار گردید. در این کنفرانس دو روزه مهمانان و سخنرانان علمی از برخی کشورها نظیر فرانسه، ایتالیا ، سوییس و.. حضور داشتند. و اما دوره دوم این کنفرانس در تیرماه سال جاری، با هدف هم افزایی هرچه بیشتر حوزه های علوم اطلاعات، علوم ارتباطات، علوم اجتماعی، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در تهران برگزار خواهد شد.