کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات به عنوان اولین کنفرانس در این زمینه در کشور می باشد که توسط پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران و حمایت همه جانبه تمامی حوزه ها و بخش های دانشگاه تهران در استفند ماه سال 1395 و در جزیره کیش برگزار می گردد. در این کنفرانس دو روزه مهمانان و سخنرانان علمی از برخی کشورها نظیر فرانسه، ایتالیا ، سوییس و.. حضور خواهند یافت. با توجه به محورها و رویکردهایی که در این کنفرانس دو روزه پیگیری می گرددامیدوارم دانشگاه تهران به عنوان طلایه دار علمی کشور بتواند ضمن برقراری زمینه های همکاری علمی با سایر دانشگاههای داخلی و بین المللی و با سنجش صحیح ظرفیت های داخلی کشور زمینه پیشرفت و توسعه بازیابی اطلاعاتی را در تمامی رشته های علمی برقرار کند