آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1402-07-10
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1402-07-15
تاریخ شروع همایش
1402-07-20 08:00
تاریخ پایان همایش
1402-07-20 16:30