چهارشنبه 04 اسفند 1395
08:30 تا 08:35
افتتاحیه
تلاوت آیاتی از قرآن
محل برگزاری
سالن خلیج فارس
چهارشنبه 04 اسفند 1395
08:35 تا 08:40
افتتاحیه
سرود جمهوری اسلامی ایران
محل برگزاری
سالن خلیج فارس
چهارشنبه 04 اسفند 1395
08:40 تا 08:45
افتتاحیه
سرود دانشگاه تهران
محل برگزاری
سالن خلیج فارس
چهارشنبه 04 اسفند 1395
08:45 تا 08:55
افتتاحیه
دکتر خلیلی عراقی
خوشامد گویی رییس همایش(
محل برگزاری
سالن خلیج فارس
چهارشنبه 04 اسفند 1395
08:55 تا 09:05
افتتاحیه
گزارش نماینده کمیته علمی
محل برگزاری
سالن خلیج فارس
چهارشنبه 04 اسفند 1395
09:05 تا 09:15
افتتاحیه
آقای دکتر احمدیان
گزارش دبیر اجرایی
محل برگزاری
سالن خلیج فارس
چهارشنبه 04 اسفند 1395
09:15 تا 09:20
افتتاحیه
سرود دوم دانشگاه
محل برگزاری
سالن خلیج فارس
چهارشنبه 04 اسفند 1395
09:20 تا 09:35
افتتاحیه
مهندس منصوری مدیرعامل شرکت آسان پرداخت
سخنرانی نماینده اسپانسر
محل برگزاری
سالن خلیچ فارس
چهارشنبه 04 اسفند 1395
09:20 تا 09:40
افتتاحیه
مهندس جهانگرد
سخنرانی آقای مهندس جهانگردمعاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات
محل برگزاری
سالن خلیج فارس
چهارشنبه 04 اسفند 1395
09:55 تا 10:15
افتتاحیه
دکتر رونچی
سخنرانی آقای دکتر رونچی رییس دبیرخانه چارچوب کمیسیون اروپایی MEDICI و....
محل برگزاری
سالن خلیج فارس
چهارشنبه 04 اسفند 1395
10:15 تا 10:35
افتتاحیه
دکتر عاملی
سخنرانی آقای دکتر عاملی استاد گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
محل برگزاری
سالن خلیج فارس