امروزه ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲﺍﻃﻼﻋﺎﺕ تنها منوط به یک علم خاص نمی باشد. اهمیت شناسایی و دسترسی به اطلاعات بر اساس فاکتورها و شاخص ها بر همگان آشکار است. و بازیابی اطلاعات با بهره گیری از تکنیک ها و مدلهای موثر و به ویژه علم کامپیوتر بایستی بتواند ﭘﺎﺳـﺦ ﮔـﻮی ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ راهبران و کاربران باشد.

بازیابی اطلاعاتی و رویکردهای تعاملی آن در فضای علمی و اجرایی کشورمان به درستی تبیین نگردیده و تلاشها های جدی برای تحقق آن صورت نپذیرفته است و این موضوع چالش های جدی و ناشناخته ای را پیش روی محقیقین و کاربران قرار داده است. از سوی دیگر ابزارهایی نظیر ﻣﻮﺗـﻮﺭهای  ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩﺍی  ﺑـﺮﺍی  ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐـﺎﺭﺑﺮﺍﻥ در حوزه های مختلف و از جمله اینترنت مـﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ که قطعا شناسایی فرصت ها و تهدیدهای علمی مرتبط با آن می تواند عرصه جدیدی در فضای اطلاعاتی و توسعه و تولید دانش جدید موثر باشد.

در این کنفرانس دو روزه که به عنوان دومین کنفرانس در این حوزه بازیابی تعاملی می باشد در تلاش خواهیم بود تا با شناسایی ظرفیت ها و فرصت های موجود علمی در این حوزه، و انتقال صحیح دانش و تجربه موجود، زمینه و افق جدیدی را برای مقوله بازیابی و مدلهای تعاملی آن با رویکرد دانشگاه و جامعه ترسیم نماییم