امروزه ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲﺍﻃﻼﻋﺎﺕ تنها منوط به یک علم خاص نمی باشد. اهمیت شناسایی و دسترسی به اطلاعات بر اساس فاکتورها و شاخص ها بر همگان آشکار است. و بازیابی اطلاعات با بهره گیری از تکنیک ها و مدلهای موثر و به ویژه علم کامپیوتر بایستی بتواند ﭘﺎﺳـﺦ ﮔـﻮی ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ راهبران و کاربران باشد.

بازیابی اطلاعاتی و رویکردهای تعاملی آن در فضای علمی و اجرایی کشورمان به درستی تبیین نگردیده و تلاشها های جدی برای تحقق آن صورت نپذیرفته است و این موضوع چالش های جدی و ناشناخته ای را پیش روی محقیقین و کاربران قرار داده است. از سوی دیگر ابزارهایی نظیر ﻣﻮﺗـﻮﺭهای  ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩﺍی  ﺑـﺮﺍی  ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐـﺎﺭﺑﺮﺍﻥ در حوزه های مختلف و از جمله اینترنت مـﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ که قطعا شناسایی فرصت ها و تهدیدهای علمی مرتبط با آن می تواند عرصه جدیدی در فضای اطلاعاتی و توسعه و تولید دانش جدید موثر باشد.