1. برگزاری اولین کارگاه پردازش زبان های طبیعی
اولبن کارگاه پردازش زبان های طبیعی در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
2. محل اسکان شرکت‌کنندگان
محل اسکان شرکت‌کنندگان هماهنگ شد.
3. برنامه زمان‌بندی کنفرانس
برنامه زمان‌بندی کنفرانس اعلام شد.
4. عناوین کارگاه‌ها
عناوین کارگاه های نهایی شده در روز دوم رویداد اعلام شدند.
5. اعلام نتایج داوری اولین کنفرانس بین‌المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
دبیر علمی اولین کنفرانس بین‌المللی بازیابی تعاملی اطلاعات از پایان داوری مقالات و اعلام نتایج خبر داد.
6. تمدید تاریخ ارسال مقالات کامل
شورای برنامه‌ریزی همایش تصویب کرد؛ تاریخ ارسال مقالات کامل تا تاریخ ۹/۳۰ تمدید شد
7. نشر قالب مقالات کامل ( فارسی و انگلیسی)
قالب مقالات کامل (انگلیسی و فارسی) به تصویب شورای سیاست‌گذاری رسید.
8. عناوین کارگاه‌های نهایی شده همایش
عناوین کارگاه‌های مصوب کمیته اجرایی اولین همایش بین‌المللی بازیابی تعاملی اطلاعات اعلام شدند
9. نهایی شدن 5 کارگاه
۵ کارگاه آموزشی برای برگزاری در کنفرانس بین‌المللی بازیابی تعاملی اطلاعات نهایی شدند.
10. رونمایی پوستر کنفرانس (فارسی)
کمیته اجرایی کنفرانس از پوستر اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات رونمایی کرد.
11. جذب حامی برای کنفرانس
12. تایید هزینه های شرکت در کنفرانس و کارگاه های علمی
13. داوری چکیده مقالات
14. انتخاب مسئول دبیرخانه کمیته نوآوری و امور تجاری کنفرانس
15. انتخاب دبیر کمیته اجرایی کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
16. انتخاب رییس شورای سیاست گذاری کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
17. انتخاب دبیر کمیته علمی کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
18. انتخاب رییس کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
19. نشر قالب چکیده مقالات ( فارسی و انگلیسی)
به پیشنهاد کمیته ی اجرایی کنفرانس و تصویب شورای سیاست گذاری، قالب چکیده ی مقالات (فارسی و انگلیسی) نهایی و برای بهره برداری عموم بر روی وب سایت رسمی و کانال اجتماعی (@iiirc) کنفرانس قرار داده می شود.
20. راه اندازی کانال تلگرام کنفراس