1. عدم ارسال چکیده
لطفا مقالات کامل را به آدرس ایمیل iirc1398@gmail.com ارسال فرمایید.
2. ارسال مقالات
ارسال مقالات از طریق وب سایت