شورای سیاستگذاری
دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری
رییس شورای سیاستگذاری
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی
وب سایت: www.imi.ir
پست الکترونیکی: kiani [at] imi.ir
تلفن: 22043005
کمیته برگزاری
دکتر منصور خلیلی عراقی
رییس همایش
استاد تمام
پست الکترونیکی: dean.kish [at] ut.ac.ir
شورای سیاستگذاری
مهندس محمد جواد انبیایی
عضو شورای سیاستگذاری و دبیر کمیته ارتباط با صنعت
مدیر عامل مگفا
پست الکترونیکی: info [at] magfa.com
دکتر علی محمد گودرزی
دبیرشورای سیاستگذاری
عضو هیات مدیره و معاون آینده پژوهی و توسعه کسب و کار سازمان مدیریت صنعتی
وب سایت: www.imi.ir
پست الکترونیکی: a.goodarzi [at] imi.ir
دکتر محرم دولتشاهی
عضو شورای سیاستگذاری
معاون پژوهشی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: kishresearch [at] ut.ac.ir
دکترحمیدرضا احمدیان
عضو شورای سیاستگذاری
مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وب سایت: www.hr-ahmadian.com
پست الکترونیکی: hr.ahmadian [at] ut.ac.ir
کمیته علمی
دکتر فاطمه فهیم نیا
دبیر کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: fahiimnia [at] ut.ac.ir
تلفن: 61111
کمیته اجرایی
دکتر مهشید التماسی
دبیر اجرایی
دکتری علوم اطلاعات و دانش شناسی
پست الکترونیکی: eltemasi [at] ut.ac.ir
کمیته علمی
دکتر محمد حسن زاده
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: hasanzadeh [at] modares.ac.ir
دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه شاهد
پست الکترونیکی: noroozi.reza [at] gmail.com, noroozi [at] shahed.ac.ir
تلفن: 51213081
دکتر نادر نقشینه
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: nnaghsh [at] ut.ac.ir
دکتر مریم ناخدا
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mnakhoda [at] ut.ac.ir
دکتر فهیمه باب الحوائجی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی-علوم و تحقیقات
پست الکترونیکی: f.babalhavaeji [at] gmail.com
دکتر نرگس نشاط
عضو کمیته علمی
دانشیار ( علم اطلاعات و دانش شناسی)
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
پست الکترونیکی: narges_neshat [at] yahoo.com
دکتر میترا دیلمقانی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه مالک اشتر
پست الکترونیکی: iirc1398 [at] gmail.com
دکتر مریم صراف زاد
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: m.sarrafzade [at] ut.ac.ir
دکتر آذر صائمیان
عضو کمیته علمی
رییس شورای سیاستگذاری مجله مدیریت انجمن مدیریت ایران و رییس اتحادیه انجمن های علمی، فناوری و تجاری سازی
پست الکترونیکی: dr.saemi [at] gmail.com
دکتر مریم ابوالقاسمی
عضو کمیته علمی
دکترای علوم اطلاعات و دانش شناسی
پست الکترونیکی: mary.abolghasemi [at] ut.ac.ir
دکتر مهشید التماسی
عضو کمیته علمی
دکتری علوم اطلاعات و دانش شناسی
پست الکترونیکی: elt.mah [at] gmail.com
کمیته اجرایی
میثم سپهوند
مسئول سایت
کارشناس IT سازمان جنگلها
پست الکترونیکی: mysp1362 [at] gmail.com
تلفن: -
مژگان التماسی
عضو کمیته برگزاری
کارشناس طراحی
پست الکترونیکی: elt.mah [at] gmail.com