محورها:

 • جامعه 5.0
 •      مدیریت در عصر دیجیتال
 •      علوم انسانی دیجیتال
 •     اقتصاد دیجیتال
 •     شهردانشی (هوشمند)
 •     اینترنت اشیا و وب تعاملی
 •     آموزش و خلاقیت آموزش و خلاقیت
 •     حقوق مالکیت و حریم شخصیذخیره و بازیابی تعاملی اطلاعات
 • سامانه های ذخیره و بازیابی اطلاعات
 •     داده های باز و داده های عظیم
 •     سواد اطلاعاتی
 •     سازماندهی اطلاعات و دانش
 •     پردازش و مصورسازی داده
 • علوم شناختی و هوش مصنوعی
 • کسب و کار و اشتغال
 •     کسب و کارهای پلتفرمی
 •     کسب و کارهای استارت آپی