• بازیابی تعاملی و تسهیل توسعه علمی

 • تجارت تعاملی الکترونیک

 • سامانه های تعاملی اجتماعی در خدمت دولت

 • سامانه های تعاملی یادگیری

 • رفتارشناسی کاربران

 • زبان فارسی و رایانه

 • پردازش تعاملی چند رسانه ای

 • تعامل با پایگاه داده های بزرگ

 • رایانش توزیعی

 • بازی های تعاملی رایانه ای

 • مطالعات شبکه های اجتماعی

 • دسترسی به اطلاعات پنهان

 • توسعه سامانه های تعاملی اطلاعاتی