انتخاب دبیر کمیته اجرایی کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
1395-04-06
انتخاب دبیر کمیته اجرایی کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات

جناب آقای مهندس حمیدرضا احمدیان  ُ دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی و معاون مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی  ُ با پیشنهاد دانشکده و تصویب شورای پژوهشی دانشگاه  ُ به عنوان دبیر کمیته اجرایی انتخاب شدند .