نشر قالب مقالات کامل ( فارسی و انگلیسی)
1398-01-26

به پیشنهاد کمیته ی اجرایی کنفرانس و تصویب شورای سیاست گذاری، قالب چکیده ی مقالات (فارسی و انگلیسی) نهایی و برای بهره برداری عموم بر روی وب سایت رسمی و کانال اجتماعی (@iiirc) کنفرانس قرار داده شد.

برای دریافت قالب مقالات فارسی اینجا را کلیک کنید.