عناوین کارگاه‌ها
1395-11-15


عناوین کارگاه های نهایی شده در روز دوم رویداد:


۱- آموزش NLP با رویکرد متن کاوی.

۲- ارتباطات علمی در فضای مجازی.

۳- رویکردهای نوین رتبه‌بندی مبتنی یادگیری در موتورهای جستجو وب براساس سوابق تعاملات کاربران.

۴- وب سنجی: چیستی؟ چگونگی ؟ و چرایی؟

۵- نقش مصورسازی اطلاعات در بازیابی اطلاعات.

۶- اصول رفتار شناسی کاربر با استفاده از دانش عصب شناختی و نظریه روانکاوی در برندینگ.

۷- کاربرد هستی‌شناسانه در جستجو و بازیابی اطلاعات.